Zaznacz stronę

Regulamin Newslettera

Witaj!

Jeśli trafiłaś/trafiłeś na tę stronę, to znaczy, że ważne są dla Ciebie zasady dostarczania przeze nas Newslettera.

Poniżej, znajdziesz wszystkie niezbędne informacje tzw. Regulamin Newslettera. Zapoznaj się z nimi, a w razie jakichkolwiek wątpliwości lub dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu poprzez adres e-mail: sklep@magicznabielizna.pl

Regulamin newslettera

Spis treści

§1 Najważniejsze informacje dot. Usługodawcy

§2 Najważniejsze informacje dotyczące Newslettera

§3 Zasady zawarcia umowy i uzyskania dostępu do Newslettera

§4 Warunki techniczne

§5 Reklamacja

§6 Odstąpienie od Umowy

§7 Prawa autorskie i licencje

§8 Dane osobowe

§9 Postanowienia końcowe

§10 Słownik pojęć

§1 Najważniejsze informacje dot. Usługodawcy

Usługi i treści cyfrowe udostępniane w ramach Newslettera świadczone są przez Angelikę Miszalską-Kamińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Angelika Miszalska-Kamińska, NIP: 5291755644, REGON: 142578996, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, adres do kontaktu: ul. Malwowa 7B, 05-825 Czarny las (dalej jako Usługodawca).

We wszelkich sprawach, możesz skontaktować się pisząc na adres e-mail: sklep@magicznabielizna.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 506 328 938.

Słownik pojęć znajduje się w §10 niniejszego Regulaminu.

§2 Najważniejsze informacje dotyczące Newslettera

1. Newsletter, w tym usługi i treści cyfrowe są wysyłane na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

2. W ramach Newslettera udostępniane są treści edukacyjne, a także informacje o nowych produktach, wpisach blogowych lub materiałach udostępnianych w social media, zniżkach, aktualnych promocjach, bonusach, bezpłatnych i płatnych wydarzeniach, szkoleniach oraz inne informacje marketingowe i handlowe o produktach i usługach oferowanych przez Usługodawcę lub polecanych przez Usługodawcę.

3. W przypadku gdy w ramach Newslettera udostępniania jest treść cyfrowa (np. e-book, nagranie audio/wideo), dostęp do niej możesz uzyskać w sposób wskazany w e-mailu (np. poprzez kliknięcie aktywnego linku udostępnionego w e-mailu, pobranie załącznika dołączonego do wiadomości).

4. Z uwagi na to, że programy pocztowe często uznają wiadomości wysyłane z programów mailingowych za SPAM, zalecane jest dodanie Usługodawcy do listy zaufanych odbiorców.

§3 Zasady zawarcia umowy i uzyskania dostępu do Newslettera

 1. Dostęp do Newslettera możesz uzyskać:
 • nieodpłatnie – poprzez zapis do Newslettera i przekazanie Twojego adresu e-mail, imienia lub innych danych osobowych wymaganych w formularzu zapisu do celów marketingowych/handlowych lub
 • odpłatnie – bez konieczności zapisu do Newslettera, tj. poprzez zapłatę kwoty 29 zł
 • brutto miesięcznie za dostęp do treści cyfrowej udostępnianej bezpłatnie w ramach Newslettera. Aby dokonać zakupu, skontaktuj się w tym celu z Usługodawcą na wskazany w §1 adres e-mail lub w inny sposób wskazany do kontaktu.
 1. W celu zapisania się do Newslettera i uzyskania dostępu do usługi/treści cyfrowej:
 • podaj dane osobowe w ramach udostępnionego formularza zapisu,
 • zaakceptuj Regulamin newslettera,
 • potwierdź swój adres e-mail – w przypadku gdy na etapie zapisu wskazano konieczność potwierdzenia adresu e-mail (mechanizm double opt-in).
 1. Umowa na świadczenie usługi dostępu do treści cyfrowej zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą:
 • wyświetlenia Klientowi potwierdzenia zapisania się do Newslettera (w przypadku nieodpłatnego dostępu),
 • z chwilą akceptacji Regulaminu sklepu i dokonania płatności za dostęp do treści cyfrowej (w przypadku odpłatnego dostępu).
 1. Dostęp do Newslettera, w tym do udostępnionych usług i treści cyfrowych jest udzielany niezwłocznie po zawarciu Umowy, chyba że z Opisu Usługi wynika inaczej. W przypadku nieuzyskania dostępu, należy zgłosić ww. brak Usługodawcy.
 2. Rozwiązanie Umowy na świadczenie usługi dostępu do Newslettera, w tym na dostarczenie usługi i treści cyfrowej przez Ciebie może nastąpić w trybie natychmiastowym. W celu rozwiązania Umowy:
 • kliknij przycisk „Anuluj subskrypcję”/ „Zrezygnuj z subskrypcji” lub przycisk analogiczny lub
 • skontaktuj się z Usługodawcą.

§4 Warunki techniczne

1. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego zalecane jest stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

2. W celu zapisania się do Newslettera lub złożenia zamówienia na odpłatny dostęp do Newslettera, konieczne jest posiadanie aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari) oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.

3. W celu skorzystania z Newslettera, w tym z udostępnianych usług i treści cyfrowych, konieczne jest posiadanie:

 • aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari);
 • aktywnego konta poczty elektronicznej;
 • aktualnego narzędzia/ programu obsługującego pliki elektroniczne w formacie, w których dostarczana jest treść cyfrowa (np. w formacie *.zip, *.pdf, *.mobi, *.pub, *.doc, *.docx, *.xsl, .mp4);

4. W przypadku gdy do skorzystania z Newslettera, w tym z udostępnianych usług i treści cyfrowych konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, zostaniesz o tym poinformowany. Informacja zostanie Ci przekazana także w przypadku gdy konieczne jest dokonanie aktualizacji niezbędnych do zachowania zgodności usług i treści cyfrowych z Umową.

§5 Reklamacja

  1. Jeżeli udostępniane usługi/ treści cyfrowe są niezgodne z umową, możesz żądać doprowadzenia do zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny (w przypadku usługi płatnej) albo odstąpić od umowy.
  2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.
  3. Reklamację można składać e-mailowo, pisemnie lub w inny sposób wskazany do komunikacji.
  4. Usługodawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności usługi/treści cyfrowej z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.
  5. Obowiązki i uprawnienia Stron, w tym szczegółowe zasady reklamacji usługi/treści cyfrowej zostały określone w ustawie o prawach konsumenta (m.in. w rozdziale 5b ustawy).

  §6 Odstąpienie od Umowy

  1. Możesz odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Usługodawcę o tym w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie.

  2. Możesz odstąpić od Umowy w przypadku nie dostarczenia treści lub usługi cyfrowej.

  3. W przypadku odstąpienia od umowy, należy powstrzymywać się od korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

  §7 Prawa autorskie i licencje

   1. Teksty, zdjęcia, grafiki, multimedia oraz znaki towarowe udostępniane w ramach Newslettera są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegającym ochronie prawnej.

   2. Prawami autorskimi do ww. materiałów dysponuje Usługodawca bądź inny podmiot, od którego Usługodawca uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Usługodawcę w oparciu o inną podstawę prawną.

   3. Wszelkie materiały udostępniane przez Usługodawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie na własny użytek, o ile nic innego nie wynika z ustaleń Stron. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób materiałów poza zakresem dozwolonego użytku.

   4. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, w tym naruszenia praw autorskich, Usługodawca ma prawo domagać się od Klienta odszkodowania i zadośćuczynienia. Klient w ww. zakresie może ponosić odpowiedzialność cywilną lub karną.

   §8 Dane osobowe

    1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Usługodawca. Twoje dane przetwarzane są do następujących celów:

    • Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, w tym przez czas realizacji uprawnień wynikających z umowy(art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy;
    • Dane dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes w postaci obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
    • Dane będą przetwarzane także przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o uzasadniony interes Usługodawcy w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
    • Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
    • W przypadku danych zbieranych do celów marketingowych i handlowych, w tym w celu dostarczania informacji marketingowych w ramach usługi Newsletter, dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Usługodawcy w postaci marketingu produktów i usług Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w oparciu o Twoją zgodę. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przezCiebisprzeciwu/cofnięcia zgody lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania informacji marketingowych/handlowych. Zgodę możesz cofnąć w każdej chwili, klikając link w stopce maila lub pisząc do Usługodawcy na adres podany wyżej.

    2. Twoje dane mogą być powierzone innym podmiotom, tylko wtedy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa wyżej oraz wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji tego celu. W razie potrzeby Twoje dane mogą być przekazane firmie hostingowej, podmiotom wspierającym w obsłudze i wysyłce Newslettera oraz innym podmiotom, które wspierają Administratora w realizacji celów przetwarzania.

    3. Usługodawca korzysta z wtycznki Newsletter – Send awesome emails from WordPress do wysyłki Newslettera udostępnianego przez Stefano Lissa & The Newsletter Team.

    4. Szczegółowe informacje dotyczące Polityki prywatności podmiotu świadczącego usługę wysyłki Newslettera znajdują się na stronie: https://pl.wordpress.org/plugins/newsletter/

    5. W związku z RODO przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, cofnięcia zgody, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

    6. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcam jednak do wcześniejszego kontaktu ze mną celem wyjaśnienia swoich wątpliwości.

    §9 Postanowienia końcowe

    1. W ramach korzystania z Newslettera, w tym z usługi lub treści cyfrowej zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

    2. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji w przypadku konsumenta jest możliwe poprzez zwrócenie się do:

    • stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
    • wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
    • powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów w celu uzyskania pomocy w sprawie umowy;
    • lub ma prawo skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr.

    3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakich zmiany te wymuszają na Usługodawcy również zmiany treści niniejszego Regulaminu, w szczególności zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych w zakresie odpowiadającym wydanym decyzjom/orzeczeniom oraz w przypadku istotnej zmiany czynników biznesowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między ww. zmianą a zmianą kosztów świadczenia usług przez Usługodawcę. Szczegółowe informacje dot. zmian wskazuje ustawa o prawach konsumenta.

    4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16.08.2023 roku.

    §10 Słownik pojęć

     1. Cena – pieniądze lub cyfrowe odwzorowanie wartości;
     2. Klient – podmiot, który zawarł Umowę z Usługodawcą na dostęp do Newslettera, w tym dostarczenie usługi i/lub treści cyfrowej;
     3. Konsument – osoba fizyczna, która zawarła Umowę z Usługodawcą do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową;
     4. Treść cyfrowa – dane wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej ( e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video);
     5. Usługa – usługa lub treść cyfrowa lub towar z elementami cyfrowymi;
     6. Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą Klientowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej lub usługę pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników tej usługi lub inne formy interakcji za pomocą takich danych;

      

     Informacje

     Pytania i odpowiedzi

     Polityka prywatności

     Regulamin

     Regulamin newslettera

     Blog

     Sklep

     O Nas

     O produktach

     Moje konto

     Koszyk

     Zwroty i reklamacje

     Zakupy

     Producenci

     Tabele rozmiarów

     Koszty wysyłki

     Czas realizacji

     Skontaktuj się z nami

     Kontakt

     sklep@magicznabielizna.pl

     +48 506 328 938

     Facebook

     Instagram

     Płatności obsługuje

     © Copyright 2024 MagicznaBielizna.pl Wszelkie prawa zastrzeżone