Wczytuję dane...
MagicznaBielizna ROYAL CLUB

 

MagicznaBielizna

ROYAL CLUB

 

Program Lojalnościowy

 

Program lojalnościowy MagicznaBielizna ROYAL CLUB jest programem bonusowym, dzięki któremu można automatycznie zyskać więcej dokonując zakupów w sklepie MagicznaBielizna.pl. Wystarczy podczas zakupów dokonać rejestracji aby stać się Członkiem MagicznaBielizna ROYAL CLUB i zbierać punkty za zakupy w naszym sklepie. Zdobytymi punktami Członkowie MagicznaBielizna ROYAL CLUB mogą dokonać płatności podczas kolejnych zakupów.

Informacja o ilości i wartości posiadanych punktów dostępna jest po zalogowaniu się na swoje konto  w zakładce Moje Konto > Program Lojalnościowy.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument („Warunki Uczestnictwa”) określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego MagicznaBielizna ROYAL CLUB oraz warunki Państwa uczestnictwa w Klubie, w tym zasady przyznawania uczestnikom („Członkom ROYAL CLUB”) punktów.

2. Program lojalnościowy MagicznaBielizna ROYAL CLUB

1.    MagicznaBielizna ROYAL CLUB - Program Lojalnościowy  jest organizowany i zarządzany przez Sklep MagicznaBielizna.pl NETPOM Jacek Pomarański Czerwonka Parcel 46j, 96-500 Sochaczew

2.    Program Lojalnościowy MagicznaBielizna ROYAL CLUB opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach, której każdy zarejestrowany Klient Sklepu MagicznaBielizna.pl zostaje Członkiem MagicznaBielizna ROYAL CLUB i za dokonane zakupy otrzymuje punkty. Przyznanymi punktami Członkowie MagicznaBielizna ROYAL CLUB będą mogli dokonać zapłaty za wybrane produkty przy kolejnym zamówieniu.

 3. Uczestnicy – Członkowie Klubu

1.    Członkiem Klubu staje się każdy Klient Sklepu MagicznaBielizna.pl, który dokonał procesu rejestracji w sklepie

2.    Rejestracja w sklepie oznacza, że potwierdzają Państwo i akceptują Warunki Uczestnictwa w MagicznaBielizna ROYAL CLUB

3.    Sklep MagicznaBielizna.pl nie ma obowiązku informować Członków ROYAL CLUB o  błędnie wypełnionych danych.

4.    Dane wprowadzone podczas rejestracji winny być przez Członków ROYAL CLUB aktualizowane. Zmiana danych, podanych podczas rejestracji, może być dokonana w dowolnym momencie po zalogowaniu się na swoje konto. W przypadku, gdy Członek ROYAL CLUB nie zaktualizuje danych, Sklep MagicznaBIelizna.pl prześle informacje o przyznanych Punktach na ostatnio podany adres mailowy. Sklep MagicznaBielizna.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie przekazania przez Członka ROYAL CLUB informacji o zmianie danych.

5.    Informacje dotyczące MagicznaBielizna ROYAL CLUB będą Członkom przekazywane na adres korespondencyjny, w formie elektronicznej pocztą e-mail.

 4. Przyznawanie Punktów

1.    W związku z zakupem towarów w sklepie MagicznaBielizna.pl, Członkom ROYAL zostaną przyznane Punkty. Informacja o ilości Punktów przyznawanych w związku z nabywaniem towarów, dostępna jest na stronie internetowej www.magicznabielizna.pl po zalogowaniu się na swoje konto.

2.    Za każdą wydaną złotówkę za towary w sklepie MagicznaBielizna.pl przyznawany jest 1 Punkt. Dodatkowo Organizator programu, może przyznawać dodatkowe punkty podczas akcji promocyjnych, konkursów itp.

3.    Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze.

4.    Punkty przyznawane są za wszystkie zakupione towary w sklepie MagicznaBielizna.pl.

5.    Punkty nie są naliczane za koszty przesyłki.

6.    Jeżeli Członek ROYAL CLUB zrezygnuje z nabycia towarów, za które zostały mu przyznane Punkty, np. gdy odstąpią Państwo od umowy, wypowiedzą ją, lub uchylą się od skutków prawnych oświadczenia woli, sklep MagicznaBielizna.pl zastrzega sobie prawo do cofnięcia przyznanych Członkowi Punktów. To samo dotyczy przypadków nadużyć lub błędnego zaksięgowania transakcji.

5. Stan Konta punków

1.    Przyznane Punkty są zapisywane na koncie założonym automatycznie podczas rejestracji w sklepie MagicznaBielizna.pl. Aktualny stan Konta Członek ROYAL CLUB może sprawdzić na stronie www.magicznabielizna.pl po zalogowaniu się na swoje konto w zakładce „Program lojalnościowy”.

2.    Zastrzeżenia dotyczące prawidłowości lub kompletności zgromadzonych punktów muszą zostać przekazane w formie pisemnej na adres mailowy sklep@magicznabielizna.pl  najpóźniej w ciągu 30 dni od daty dokonania zakupów. Do zastrzeżeń należy dołączyć odpowiednie paragony lub rachunki otrzymane w związku z nabyciem produktów, za które nie przyznane zostały Punkty. Zastrzeżenia zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. Nieprzekazanie zastrzeżeń we wskazanym terminie uznaje się za potwierdzenie stanu Konta.

 6. Wymiana Punktów

1.    Wymiana Punktów na zakupy możliwa jest gdy stan Konta wynosi, co najmniej równowartość ilościową i wartościową równą kwocie zamówionego/ych produktu/ów. Maksymalna liczba Punktów która może być jednorazowo wymieniona na nagrody i jest wolna od podatku wynika z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy „o podatku dochodowym od osób fizycznych” i wg stanu prawnego z czerwca 2009 odpowiada 15.200 Punktom (760,00 PLN).

2.    W przypadku zmiany prawa sklep MagicznaBielizna.pl zastrzega możliwość zmiany liczby punktów, która może być jednorazowo wymieniona na nagrody i jest wolna od podatku Powyższe nie wymaga powiadomienia Członków ROYAL CLUB i nie stanowi zmiany niniejszych Warunków Uczestnictwa.

3.    W przypadku gdy liczba Punktów zebranych przez Członka ROYAL CLUB na Koncie nie wystarcza na wymianę ich na wybrane przez niego towary, sklep MagicznaBielizna.pl, z uwzględnieniem kryteriów określonych na stronie internetowej Programu i w Regulaminie zamawiania i dostawy Nagród może umożliwić Członkom uzupełnienie różnicy między liczbą Punktów, które są zebrane na Koncie, a wartością wybranego towaru, przez dopłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

4.    Wymiana Punktów jest możliwa zgodnie z wyborem Członka Royal CLUB na dowolne towary, będące w ofercie sklepu MagicznaBielizna.pl.

5.    Przeniesienie Punktów na rzecz innych Członków ROYAL CLUB jest możliwe tylko za zgodą MagicznaBielizna.pl.

6.    Przyznane Członkom Punkty mogą nie być dostępne do wymiany natychmiast po ich przyznaniu w związku z wewnętrznym przetwarzaniem danych w Programie.

7.    Towary mogą stanowić przychód w myśl przepisów prawa podatkowego i podlegać opodatkowaniu zgodnie z tymi przepisami.

8.    Zamówienie towary dostarczane są w terminie określonym w Regulaminie Sklepu MagicznaBielizna.pl. W przypadku braku dostępności wybranego produktu Członek ROYA CLUB zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Punkty którymi dokonał płatności zostaną przywrócone na jego konto tak aby mógł ponownie dokonać zakupu innego produktu dostępnego w aktualnej ofercie Sklepu MagicznaBielizna.pl.

9.    Ze względu na wymogi bezpieczeństwa lub ograniczenia prawne, niektóre towary mogą być dostępne tylko dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

7. Wygaśnięcie Punktów

Sklep MagicznaBielizna.pl zastrzega sobie prawo do anulowania punktów 24 miesięcy od ich przyznania Członkowi ROYAL CLUB ze skutkiem na koniec ostatniego miesiąca kalendarzowego tego okresu, jeśli nie zostały w tym czasie wymienione na towary zgodnie z zasadami Programu.  Ponadto, jeśli w okresie następujących po sobie 12 miesięcy w stosunku do danego Konta nie zostaną Członkowi przyznane Punkty ani nie wymieni on Punktów na towary, Konto Członka ROYAL CLUB może zostać zamknięte, a znajdujące się na nim Punkty wygasną.

8. Ustanie uczestnictwa w Programie

1.    Z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Członkowie mogą zrezygnować w każdej chwili składając stosowne oświadczenie. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym. Jako potwierdzenie rezygnacji wystarczy pisemne powiadomienie   przesłane na adres NETPOM Jacek Pomarański, Czerwonka Parcel 46j, 96-500 Sochaczew

2.    Z ważnych powodów MagicznaBielizna.pl może wypowiedzieć Członkom uczestnictwo w MagicznaBielizna ROYAL CLUB w każdym czasie. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim uznaje się m.in.: naruszenie Warunków Uczestnictwa, nieodebranie przesyłki z zamówionymi w sklepie towarami, nieopłacenie potwierdzonego zamówienia przy wyborze formy płatności z góry. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej (jako formę pisemną dopuszcza się korespondencję przesłaną drogą elektroniczą) ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia uczestnictwa w MagicznaBielizna ROYAL CLUB. Członek ROYAL CLUB może odwołać się od wypowiedzenia w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu, wysyłając pisemne oświadczenie zawierające uzasadnienie na adres NETPOM Jacek Pomarański, Czerwonka Parcel 46j, 96-500 Sochaczew

3.    Zakończenie uczestnictwa w MagicznaBielizna ROYAL CLUB prowadzi do utraty zebranych Punktów.

9. Zmiana Warunków Uczestnictwa

Niniejsze Warunki Uczestnictwa mogą zostać zmienione lub uzupełnione przez sklep MagicznaBielizna.pl, celem zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Programu Lojalnościowego MagicznaBielizna ROYAL CLUB, a w szczególności zapobiegania nadużyciom. O zmianach Członkowie zostaną powiadomieni drogą elektroniczną  na ostatnio podany adres mailowy,  lub na stronie internetowej Programu.  Zmianę uważa się za potwierdzoną, jeśli w ciągu miesiąca od zawiadomienia Członek nie wypowie uczestnictwa w Klubie lub gdy przed upływem tego terminu dokona zakupów w sposób przewidziany w niniejszych Warunkach Uczestnictwa.

10. Zakończenie Programu Lojalnościowego MagicznaBielizna ROYAL CLUB

1.    Sklep MagicznaBielizna.pl może zawiesić lub zakończyć Program Lojalnościowy MagicznaBielizna ROYAL CLUB. O takiej decyzji Członkowie ROYAL CLUB zostaną niezwłocznie poinformowani drogą mailową, przynajmniej na 30 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu.

2.    Gdy Program zostanie zakończony, Członkowie mogą wymienić swoje Punkty na towary w terminie określonym w zawiadomieniu o zakończeniu Programu. Po upływie tego terminu wymiana Punktów nie będzie możliwa.

11. Postanowienia końcowe

Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z niniejszych Warunków Uczestnictwa, właściwe jest prawo polskie.


Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu Lojalnościowego

1. Warunki ogólne

Niniejsze zasady dotyczą przetwarzania danych osobowych uczestników Programu Lojalnościowego („Uczestnik”). Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa o Ochronie danych osobowych”).

2. Państwa dane i cel ich przetwarzania

Dla celów uczestniczenia w MagicznaBielizna ROYAL CLUB konieczne jest podanie przez Członków  danych osobowych obejmujących pełne imię i nazwisko, pełny adres dostawy, adres mailowy oraz numer telefonu. Podając dane osobowe Członkowie wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez sklep MagicznaBielizna.pl w celu organizacji Programu. Poza tym Członkowie Klubu mogą wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej (w szczególności podając numer telefonu komórkowego i adres e-mail) przez Sklep MagicznaBielizna.pl oraz ewentualnych przyszłych Partnerów Programu Lojalnościowego. Jeżeli Członek ROYAL CLUB wyraził zgodę, jego dane osobowe przetwarzane będą również w celach marketingowych, statystycznych oraz analiz rynku, w tym m.in. w celu sporządzania i przesyłania  informacji o towarach sklepu MagicznaBielizna.pl i przyszłych Partnerów MagicznaBielizna ROYAL CLUB

Dane, podane przez Członków w formularzu zgłoszeniowym, zostaną przetworzone w podanym przez nich brzmieniu, a po ich ewentualnej zmianie przez Członka ROAL CLUB zostaną zaktualizowane. O zmianach w treści danych osobowych Członkowie ROYAL CLUB powinni informować zgodnie z Warunkami Uczestnictwa w MagicznaBielizna ROYAL CLUB

3. Zarządzanie danymi

Podane w podczas rejestracji dane osobowe oraz dane dotyczące zebranych Punktów i transakcji dokonanych w sklepie będą przetwarzane przez sklep MagicznaBielizna.pl

Dane osobowe Członków ROYAL CLUB nie zostaną udostępnione osobom trzecim nieobjętym Programem, chyba że Członkowie wyrażą na ich udostępnienie zgodę.

4. Przekazywanie danych

Sklep MagicznaBielizna.pl może korzystać z usług specjalistycznych firm (podwykonawcy) w celu realizacji Programu MagicznaBielizna ROYAL CLUB, przesyłania materiałów drogą pocztową oraz przy wysyłaniu zamówionych przez Członków towarów. Sklep MagicznaBielizna.pl zapewnia należytą ochronę danych przez podwykonawców i ponosi odpowiedzialność za ich działania. Podwykonawcy będą mieć dostęp wyłącznie do tych danych, które są niezbędne do wypełnienia ich zadań w ramach Programu Lojalnościowego MagicznaBielizna ROYAL CLUB i nie mogą wykorzystywać tych danych do żadnych innych celów.

5. Prawo dostępu do treści danych i aktualizacji danych osobowych

Członkom ROYALUB przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia zgodnie z art. 32 – 35 ustawy o ochronie danych osobowych.

W przypadkach, o których mowa w pkt. 8 niniejszych Warunków Uczestnictwa, dane osobowe Członka ROYAL CLUB zostaną usunięte z bazy danych sklepu MagicznaBielizna.pl najpóźniej z upływem 4-go roku od dnia ustania członkostwa w MagicznaBielizna ROYAL CLUB

 

Magiczna Bielizna na Facebooku
Bony podarunkowe